REGULAMIN PARKINGU

 1. Postanowienia Ogólne
  1.1. Regulamin określa zasady korzystania z parkingu przy Hali Targowej zlokalizowanym
  przy al.Daszyńskiego w Krakowie (dalej jako „Parking”).
  1.2. Parking jest terenem prywatnym zarządzanym przez Społem Podwawelską Spółdzielnię Spożywców
  z siedzibą Krakowie, adres: ul. Al. Daszyńskiego 3, 31-537 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
  w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
  w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000065020, NIP 6750003448 (dalej jako
  „Spółdzielnia”).
 2. Zasady korzystania z Parkingu
  2.1. parking jest ogólnodostępny,
  2.2. wjazd na parking jest możliwy po pobraniu biletu z terminalu wjazdowego i otwarciu szlabanu,
  2.3. wyjazd z parkingu jest możliwy po opłaceniu należności za czas parkowania pojazdu w terminalu
  kasowym zlokalizowanym przy wejściu do Sklepu Hala Targowa, a następnie zeskanowanie opłaconego
  biletu w terminalu wyjazdowym i otwarciu szlabanu wyjazdowego.
 3. Na terenie Parkingu zabrania się:
  3.1. prowadzenia działalności reklamowej, promocyjnej, handlowej lub usługowej – może być ona prowadzona
  wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Kierownictwa Sklepu,
  3.2. zaśmiecania, zanieczyszczania, dewastacji Parkingu,
  3.3. parkowania pojazdów zepsutych, uszkodzonych lub przewożących materiały niebezpieczne,
  3.4. naprawiania, czyszczenia pojazdów, wymiany płynów w pojazdach (w tym płynów chłodzących, paliwa,
  oleju),
  3.5. wszelkich działań, które mogą spowodować zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
  3.6. wszelkich działań, które zakłócają korzystanie z Parkingu przez Klientów,
  3.7. palenia wyrobów tytoniowych, spożywania alkoholu.
 4. Na terenie Parkingu zabrania się przebywania osób:
  4.1. sprawców kradzieży mienia oraz innych czynów karalnych, zatrzymanych wcześniej na terenie Sklepu
  Hala Targowa lub Parkingu na gorącym uczynku,
  4.2. łamiących prawo oraz zakłócających porządek publiczny,
  4.3. stwarzających zagrożenie dla innych osób lub mienia,
  4.4. zachowujących się uciążliwie dla innych osób lub wywołujących odczucie odrazy u otoczenia,
  4.5. będących pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 5. Zasady szczególne korzystania z Parkingu
  5.1. parking jest: całodobowy, niestrzeżony, monitorowany; pojazdy wolno parkować tylko na wyznaczonych
  miejscach parkingowych. Zabronione jest parkowanie na liniach wyznaczających miejsca parkingowe,
  5.2. pozostawienie pojazdu na Parkingu nie stanowi zawarcia umowy przechowania w rozumieniu art. 835
  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.),
  5.3. na terenie Parkingu, Klienci są zobowiązani do przestrzegania wszelkich znaków oznakowania
  poziomego i pionowego zastosowanego na Parkingu oraz zasad organizacji ruchu,
  5.4. w sprawach związanych z odholowaniem pojazdu i/lub naruszeniem Regulaminu należy skontaktować
  się z Kierownictwem Sklepu Hala Targowa.
 6. Postanowienia końcowe
  6.1. osoby odpowiedzialne za ochronę Sklepu upoważnione są do kontroli przestrzegania zasad Regulaminu;
  mogą one wyprosić z terenu Parkingu osoby naruszające Regulamin, a także osoby zachowujące się
  niezgodnie z ogólnie pojmowanymi zasadami współżycia społecznego.
  6.2. osoby korzystające z Parkingu są zobowiązane do zapoznania się z Regulaminem.
  6.3. wjazd na teren Parkingu jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu i zobowiązuje do przestrzegania
  jego zapisów.
  6.4. uwagi dotyczące korzystania z Parkingu można zgłaszać bezpośrednio do Kierownictwa Sklepu Hala
  Targowa lub telefonicznie pod numerem 122520313,
  6.5. Regulamin jest dostępny na tablicach informacyjnych znajdujących się na wjeździe na Parking,
  jak również na stronie internetowej www.podwawelska.pl,
  6.6. Spółdzielnia jest uprawniona do wprowadzenia zmian w Regulaminie,
  6.7. Regulamin obowiązuje od dnia 27 września 2022 roku.

Ta strona korzysta z Cookies dla zapewnienia najwyższej jakości obsługi.